وضعیت لرزه خیزی ایران از زمان وقوع زلزله اهر

 

http://www.iiees.ac.ir/iiees/EQsearch/SessionPics/RecentPic.Gif

 

 

Date

Time(Local)

Lat.

Lon.

Depth

Mag.

Region

2012/08/20

04:39:11

33.72

48.85

17

ML:3.3

Lorestan Province, 22 km South of Borujerd

2012/08/19

03:38:24

39.54

43.73

14

ML:3.9

Turkey, 72 km North-West of Maku

2012/08/19

00:07:26

38.48

46.70

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/19

23:57:25

39.61

43.84

14

ML:3.7

Turkey, 67 km North-West of Maku

2012/08/19

22:58:22

38.51

46.64

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/19

17:32:57

38.49

46.66

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/19

16:07:17

38.51

46.65

18

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/19

13:54:14

38.51

46.70

17

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/19

12:53:41

38.46

46.78

15

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/19

11:08:08

27.38

57.88

18

ML:3.1

Kerman Province, 38 km East of Manujan

2012/08/19

09:40:16

38.46

46.72

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/19

06:28:30

38.43

46.63

15

ML:4.1

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/19

06:16:12

38.40

46.80

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/19

06:03:31

38.41

46.77

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/19

05:07:07

38.44

46.69

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/18

01:59:15

38.43

46.63

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/18

01:39:41

38.53

46.65

16

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/18

01:38:39

38.45

46.64

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/18

23:59:00

27.94

51.78

26

ML:3.3

Bushehr Province, 31 km North-West of Bandar-e kangan

2012/08/18

23:47:31

27.87

52.10

37

ML:4

Bushehr Province, 6 km Bandar-e kangan

2012/08/18

20:26:05

38.45

46.85

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 20 km West of Ahar

2012/08/18

19:16:32

28.56

57.22

35

ML:3.1

Kerman Province, 52 km South-West of Jiroft

2012/08/18

17:50:29

38.44

46.78

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/18

15:51:29

38.50

46.68

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/18

13:06:30

38.48

46.77

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/18

12:17:56

38.47

46.64

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/18

10:15:22

38.46

46.69

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/18

06:18:27

38.56

46.74

30

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/17

03:44:09

38.44

46.67

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

01:01:26

35.80

51.87

9

ML:3.8

Tehran Province, 21 km West of Damavand

2012/08/17

00:45:34

38.45

46.66

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

00:32:08

36.82

55.01

14

ML:2.7

Golestan Province, 16 km East of Ali Abad

2012/08/17

00:24:06

38.49

46.67

18

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

00:04:09

38.48

46.62

18

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/17

22:08:32

38.44

46.73

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/17

19:12:55

38.49

46.68

18

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/17

17:43:33

38.48

46.68

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/17

17:41:58

38.44

46.70

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

16:39:51

38.46

46.67

15

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

14:48:19

38.47

46.71

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/17

13:48:00

38.45

46.66

18

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/17

12:39:51

38.45

46.87

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 18 km West of Ahar

2012/08/17

11:12:23

38.45

46.69

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

10:58:02

38.45

46.69

16

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

/ 1 نظر / 49 بازدید
کریمی ازمریوان

ارج می نهم به زحماتتان وسپاس ازمطالب مفیدتتان