همایش علوم جغرافیایی ایران

موسسه جغرافیا در نظردارد تا اولین همایش علوم جغرافیایی ایران93را دراواخراردیبهشت ماه سال 1393 برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید http://icgs.ut.ac.ir/

/ 1 نظر / 42 بازدید