معرفی یک سایت آموزشی جغرافیا

در این سایت برای آموزش مفاهیم جغرافیایی مطالب متنوعی ارائه شده است .در در گاه این سایت آمده :

Welcome to Coolgeography.co.uk.  Contained within this site are useful resources to help you study Geography.  Remember the goal of Geography is to understand the world around us, our environment and the way that humans interact with their surroundings. This site has been created for free by Rob Gamesby in my spare time

صفحات این سایت به ترتیب از سال هفتم تا 12 تقسیم بندی شده و در هر پایه مطالب متنوعی از جمله بازی های جغرافیایی طراحی شده است . این در حالی است که علمای برنامه ریزی درسی ما تازه به یادشان افتاده که درس جغرافیا را در پایه هفتم با دروس دیگر ادغام کنند . آن هم فقط به این خاطر که معلمان این دوره راحت باشند !!!!!

/ 2 نظر / 54 بازدید
مکرمتی

‿︵❀❀‿︵❀‿︵❀❀‿︵❀‿︵❀❀‿︵❀‿︵ باز پاییز است، اندکی از مهر پیداست حتی در این دوران بی مهری باز هم پاییز زیباست مهرت قشنگ ٬ پاییزت مبارک . . سلام "فرا رسیدن ماه مهر و مهربانی بر شما مبارک". ‿︵❀❀‿︵❀‿︵❀❀‿︵❀‿︵❀❀‿︵❀‿︵

عال

ما كه نفهميديم نيم رخ توپوگرافي را چطور رسم ميكنن و چطور ميشه اموزش داد