انیمیش های جغرافیایی

دوستی خواسته است  که چند آدرس برای انیمیشن های جغرافیایی را معرفی کنم برای شروع کار می توانید به این آدرس ها مراجعه نمایید:

http://www.abcya.com/animate.htm

http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0081-atmospheric-pressure.php

http://vle.whs.bucks.sch.uk/course/view.php?id=1365

http://www.sln.org.uk/geography/geoweb/blowmedown/shanty05.swf

http://www.kidsknowit.com/flash/animations/acids-bases.swf

/ 0 نظر / 96 بازدید