هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

شرکت در سومین دوره جایزه دکتر گنجی

شرکت در سومین دوره جایزه دکتر گنجی

کلیه فارغ­التحصیلان عزیزی که تمایل دارند برای کسب جایزه در دومین دوره جایزه دکتر گنجی شرکت کنندفرم مربوط به شرکت در این رقابت علمی را دانلود کرده و سپس به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز (بر اساس معیارهای ذکرشده در فرم ارزیابی پیوست)، حداکثر تا تاریخ اول اردیبهشت ماه 1392صرفاً به پست الکترونیکی دبیرخانه همایش ارسال نمایند.(igscut@gmail.com)

توجه: لطفا به مندرجات ذیل فرم پیوست کاملا توجه فرمایید

فرم شرکت در همایش   

  توجه

 مقالات خود را از طریق ایمیل های همایش ارسال نفرمایید. به مقالاتی که غیر از سایت ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

جهت آگاهی از شرایط ارسال مقالات به صفحه مقالات  یا به لینک زیرhttp://www.igscut.ir/igscut/index.php?action=page_display&PageID=17 سایت مراجعه شود.

 

مهلت ارسال مقالات تا 20فروردین ماه 1392می باشد. (تاریخ اعلام شده تمدید نخواهد شد)

 

 

 

  
                                                                                    سیدعلی بدری

                                                                                           دبیر همایش 

 

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان وصال شیرازی، نبش آذین، ساختمان ش. 2 دانشکده جغرافیا، طبقه سوم

E-mail: igscut@gmail.com 

محورهای همایش


 

محورهای همایش

 آمایش سرزمین

 - ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ

 - ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻛﻼن ﻣﻠﻲ

 - ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻓﻀﺎﺋﻲ

 - ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

 - ﻣﺪلﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎ و ﻣﻜﺎن؛

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻀﺎ،

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و دﻓﺎع ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻓﺎﻋﻲ – اﻣﻨﻴﺘﻲ)

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ.

 - آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان٢

جغرافیای سیاس ی

- ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻛﺎرﺑﺮدی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ

- ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻀﺎ

- ﻛﺸﻮر، ﻣﺮز و ﭘﻴﺮاﻣﻮن

- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ درﻳﺎﻫﺎ(ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﺰر و ...)

- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮی

- ﻴﺑﻨ ﺎﻧﻬﺎ ی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان

- ﻣﻨﺎﻃﻖ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﺮان

- ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﻴﻊ

- ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺑﻴﺪاری اﺳﻼﻣﻲ

- ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻲ وژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﻧﺮژی

- ﻫﻮﻳﺖ، ﻣﻠﻴﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی

- ﻗﺪرت، ﻓﻀﺎ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ

- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاری ﻋﻤﻮﻣﻲ

- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

- ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای

- ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺪن

- ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ

- ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

- ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﻧﺘﻘﺎدی و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن٣

میاقل

 - اﻗﻠﻴﻢ وﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ

 - ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﻗﻠﻴﻤﻲ

 - اﻗﻠﻴﻢ وﻣﺨﺎﻃﺮات

 - دﻳﺮﻳﻨﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ(اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﺮﻳﻨﻪ)

 - ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ودور ﺳﻨﺠﻲ در اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ

 - اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻮاره ای

 - اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮی

 - اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﺎورزی

 - اﻗﻠﻴﻢ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار

 - اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی

 - اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

 - اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ۴

ژئومورفولوژی

 - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ

 - ﭘﺎﻟﺌﻮ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

 - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی وﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ

 - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺎرﺳﺘﻲ

 - ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ وﺑﺎدی وﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

 - ﻧﻘﺶ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی

 - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ

 - ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ

 - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ وﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

 - ﻣﺪﺳﺎزی در ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

 - ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور در ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

 - ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

 - ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻴﻚ وﻣﻮرﻓﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ودﺷﺖ

 - ﻛﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺤﻴﻄﻲ

 - ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

 - ﻛﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

 - ﻛﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی وﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ وﺑﺎدی۵

برنامه ریزی گردشگری

 - ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ وآﻣﻮزش در ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - ﮔﺮدﺷﮕﺮی وﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار

 - اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن وﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - ﺟﺎﻳﮕﺎه اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - ﮔﺮدﺷﮕﻲ ﺷﻬﺮی وﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

 - ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ وﮔﺮدﺷﮕﺮی رواﻧﻲ

 - آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 - اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ وژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ

 - ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 - ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ۶

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺗﻮرﻳﺴﻢ روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن وﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ

 - رﻳﺴﻚ ﻫﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮات ﻛﺸﺎورزی

 - ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ - ﻣﺴﺎﻛﻦ ﭘﺎﻳﺪار

 - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ژﻧﻴﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂ روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺳﻨﺖ وﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﻫﻮﻳﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ وآﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮی روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - رواﺑﻂ ﺷﻬﺮ وروﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ

 - ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ روﺳﺘﺎﻳﻲ

 - ﺗﻨﻮﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ

 - ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ٧

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار وﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان

 - ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ- اﺳﻼﻣﻲ

 - ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮا

 - ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ

 - ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ(ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ )

 - ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﺮاﺷﻬﺮی وﺷﻬﺮی در اﻳﺮان

 - ﺳﻴﺮروﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان

 - ﻣﺴﺎﻳﻞ وﻣﺸﻜﻼت ﻛﻼن ﺷﻬﺮ وﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﻳﺮان

 - ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ وﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ای وﻣﻨﻄﻘﻪ ای در اﻳﺮان

 - ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮی

 - ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺷﻬﺮی وﻣﻨﻄﻘﻪ ای

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ در اﻳﺮان

 - ﻃﺮح ﻫﺎی راﻫﺒﺮد - ی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ(CDS)

 - ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی وآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ

 - ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ واﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ

 - ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ورﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ٨

علوم فنآوری و اط'عات زمین

 - ﺳﻨﺠﺶ از دور

 - ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ

 - زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ داده ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ

 - ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺧﺒﺮه ﻣﻜﺎﻧﻲ

 - ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻳﭙﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ

 - داده ﻛﺎوی ﻓﻀﺎﻳﻲ

 - روﺷﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﺮه ﻣﻜﺎﻧﻲ و GIS

Geovisualization -

 - ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ

 - ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﻜﺎﻧﻲ Mobile GIS

 - GIS ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

Enterprise GIS -

 - ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ

 - ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺮاﺑﺮی و AVL

 - ژﺋﻮدزی ﻣﺎﻫﻮاره ای

 

  
; ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱