هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

وضعیت لرزه خیزی ایران از زمان وقوع زلزله اهر

اطلاعات بیشتر را در ادامه مطالب ببینید


 

http://www.iiees.ac.ir/iiees/EQsearch/SessionPics/RecentPic.Gif

 

 

Date

Time(Local)

Lat.

Lon.

Depth

Mag.

Region

2012/08/20

04:39:11

33.72

48.85

17

ML:3.3

Lorestan Province, 22 km South of Borujerd

2012/08/19

03:38:24

39.54

43.73

14

ML:3.9

Turkey, 72 km North-West of Maku

2012/08/19

00:07:26

38.48

46.70

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/19

23:57:25

39.61

43.84

14

ML:3.7

Turkey, 67 km North-West of Maku

2012/08/19

22:58:22

38.51

46.64

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/19

17:32:57

38.49

46.66

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/19

16:07:17

38.51

46.65

18

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/19

13:54:14

38.51

46.70

17

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/19

12:53:41

38.46

46.78

15

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/19

11:08:08

27.38

57.88

18

ML:3.1

Kerman Province, 38 km East of Manujan

2012/08/19

09:40:16

38.46

46.72

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/19

06:28:30

38.43

46.63

15

ML:4.1

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/19

06:16:12

38.40

46.80

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/19

06:03:31

38.41

46.77

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/19

05:07:07

38.44

46.69

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/18

01:59:15

38.43

46.63

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/18

01:39:41

38.53

46.65

16

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/18

01:38:39

38.45

46.64

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/18

23:59:00

27.94

51.78

26

ML:3.3

Bushehr Province, 31 km North-West of Bandar-e kangan

2012/08/18

23:47:31

27.87

52.10

37

ML:4

Bushehr Province, 6 km Bandar-e kangan

2012/08/18

20:26:05

38.45

46.85

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 20 km West of Ahar

2012/08/18

19:16:32

28.56

57.22

35

ML:3.1

Kerman Province, 52 km South-West of Jiroft

2012/08/18

17:50:29

38.44

46.78

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/18

15:51:29

38.50

46.68

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/18

13:06:30

38.48

46.77

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/18

12:17:56

38.47

46.64

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/18

10:15:22

38.46

46.69

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/18

06:18:27

38.56

46.74

30

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/17

03:44:09

38.44

46.67

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

01:01:26

35.80

51.87

9

ML:3.8

Tehran Province, 21 km West of Damavand

2012/08/17

00:45:34

38.45

46.66

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

00:32:08

36.82

55.01

14

ML:2.7

Golestan Province, 16 km East of Ali Abad

2012/08/17

00:24:06

38.49

46.67

18

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

00:04:09

38.48

46.62

18

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/17

22:08:32

38.44

46.73

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/17

19:12:55

38.49

46.68

18

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/17

17:43:33

38.48

46.68

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/17

17:41:58

38.44

46.70

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

16:39:51

38.46

46.67

15

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/17

14:48:19

38.47

46.71

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/17

13:48:00

38.45

46.66

18

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/17

12:39:51

38.45

46.87

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 18 km West of Ahar

2012/08/17

11:12:23

38.45

46.69

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

10:58:02

38.45

46.69

16

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

10:31:40

38.46

46.72

16

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/17

09:22:29

38.44

46.74

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/17

09:18:15

38.45

46.69

14

ML:3.6

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

08:34:40

38.42

46.81

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km West of Ahar

2012/08/17

08:04:21

38.48

46.70

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/17

06:59:20

38.47

46.69

17

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/17

05:11:00

38.43

46.65

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/17

04:51:03

38.43

46.64

16

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/16

02:30:51

35.86

53.14

18

ML:2.6

Semnan Province, 30 km South of Pol-E-Sefid

2012/08/16

01:30:21

38.46

46.70

14

ML:3.3

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/16

00:18:44

38.44

46.67

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/16

23:27:00

32.65

48.37

33

ML:2.8

Khoozestan Province, 21 km North of Andimeshk

2012/08/16

22:48:43

38.49

46.75

18

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/16

22:44:28

38.47

46.73

15

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/16

21:52:27

38.39

46.67

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/16

21:49:42

38.51

46.71

32

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/16

21:44:14

38.54

46.77

31

ML:4.5

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/16

19:45:34

38.48

46.71

14

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/16

18:24:04

38.42

46.63

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/16

16:49:33

38.40

46.66

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/16

15:33:37

38.47

46.72

16

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/16

13:57:48

38.46

46.70

18

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/16

12:47:28

38.46

46.69

18

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/16

11:07:31

38.45

46.70

16

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/16

10:45:15

38.49

46.69

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/16

10:04:44

38.47

46.69

15

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/16

09:35:03

38.45

46.79

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/16

09:21:58

35.29

51.49

15

ML:2.5

Tehran Province, 17 km West of Varamin

2012/08/16

09:09:48

38.47

46.69

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/16

08:20:40

38.45

46.77

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/16

08:10:17

38.46

46.71

14

ML:4.1

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/16

06:59:40

29.90

51.26

16

ML:3.4

Fars Province, 35 km South-West of Nurabad

2012/08/16

04:45:17

38.46

46.67

18

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/15

22:30:01

38.47

46.65

18

ML:3.3

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/15

22:19:05

38.45

46.66

14

ML:5.1

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/15

20:58:53

38.41

46.77

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/15

19:26:56

38.43

46.77

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/15

18:04:32

38.43

46.75

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/15

15:56:46

30.19

51.69

14

ML:3.4

Fars Province, 18 km East of Nurabad

2012/08/15

15:26:57

38.45

46.71

17

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/15

15:23:25

38.47

46.66

18

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/15

13:09:22

38.50

46.86

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 19 km West of Ahar

2012/08/15

11:56:31

38.47

46.69

18

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/15

10:55:11

38.50

46.79

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/15

08:59:39

38.46

46.81

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km West of Ahar

2012/08/15

08:11:30

38.47

46.78

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/15

06:09:55

38.46

46.70

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/15

05:53:39

38.42

46.68

23

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/14

04:20:16

38.42

46.67

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/14

00:50:34

38.49

46.66

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/14

00:40:56

38.43

46.76

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/14

00:28:53

38.49

46.72

18

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/14

21:39:10

38.44

46.69

15

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/14

21:19:00

38.44

46.79

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/14

21:06:25

38.46

46.69

16

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/14

20:18:21

38.48

46.66

18

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/14

19:01:16

38.45

46.84

44

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 21 km West of Ahar

2012/08/14

18:32:25

38.46

46.76

14

ML:5.2

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/14

17:31:53

29.85

51.66

43

ML:3.4

Fars Province, 26 km North of Kazerun

2012/08/14

17:03:17

38.44

46.72

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/14

16:10:44

32.93

47.00

43

ML:2.6

Ilam Province, 44 km West of Abdanan

2012/08/14

14:58:44

38.47

46.72

17

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/14

14:52:01

38.45

46.87

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 18 km West of Ahar

2012/08/14

11:21:41

38.45

46.70

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/14

10:15:07

38.49

46.71

18

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/14

09:58:13

38.48

46.78

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/14

08:05:14

38.44

46.67

18

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/14

07:37:52

38.47

46.67

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/14

07:30:53

38.43

46.80

17

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/14

06:37:09

38.59

46.79

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km North-West of Ahar

2012/08/14

06:19:19

38.43

46.65

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/14

05:33:28

38.45

46.73

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/13

04:08:23

38.44

46.79

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/13

03:07:04

38.43

46.66

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/13

01:22:02

38.45

46.84

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 21 km West of Ahar

2012/08/13

00:42:42

38.36

46.86

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km South-West of Ahar

2012/08/13

00:13:22

38.41

46.64

14

ML:3.3

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/13

23:39:36

38.47

46.74

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/13

23:10:05

38.47

46.64

16

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/13

21:38:42

38.54

46.66

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/13

20:39:39

34.08

56.84

15

ML:2.7

Yazd Province, 54 km North of Tabas

2012/08/13

18:55:13

38.47

46.73

18

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/13

18:53:44

38.48

46.67

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/13

17:43:17

35.02

53.91

15

ML:2.9

Semnan Province, 76 km South-East of Semnan

2012/08/13

17:42:23

38.45

46.77

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/13

17:23:47

38.45

46.71

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/13

17:15:58

38.48

46.71

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/13

15:47:54

38.44

46.75

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/13

15:38:03

38.46

46.78

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/13

15:15:44

38.47

46.62

17

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Ahar

2012/08/13

14:08:30

38.46

46.69

17

ML:3.3

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/13

12:46:49

38.46

46.86

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 19 km West of Ahar

2012/08/13

12:34:55

38.47

46.74

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/13

12:30:58

38.48

46.72

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/13

11:58:30

38.40

46.76

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/13

11:28:22

38.48

46.69

18

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/13

11:07:47

38.47

46.73

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/13

10:44:36

38.44

46.83

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 22 km West of Ahar

2012/08/13

10:28:49

38.45

46.73

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/13

10:10:13

38.54

46.81

17

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/13

08:55:56

38.46

46.78

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/13

08:45:53

38.48

46.69

14

ML:3.6

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/13

08:39:19

38.44

46.67

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/13

08:28:26

38.57

46.76

16

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/13

07:22:18

38.47

46.73

18

ML:3.3

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/13

06:26:10

38.47

46.66

14

ML:4.6

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/13

04:52:09

38.48

46.69

18

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/13

04:50:45

38.45

46.76

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/13

04:48:02

38.46

46.87

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 19 km West of Ahar

2012/08/13

04:42:18

38.45

46.69

18

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/12

02:46:56

38.45

46.78

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/12

02:03:17

38.45

46.78

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/12

01:27:40

38.43

46.74

18

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/12

01:13:15

38.44

46.83

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 22 km West of Ahar

2012/08/12

01:05:08

38.42

46.77

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/12

00:36:45

38.47

46.69

18

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/12

00:25:28

35.99

53.44

45

ML:2.8

Semnan Province, 47 km North of Semnan

2012/08/12

20:02:47

38.49

46.75

18

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/12

19:59:51

38.44

46.77

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/12

19:31:35

38.50

46.80

36

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/12

19:09:29

38.42

46.81

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/12

18:49:08

38.43

46.77

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/12

18:45:18

38.47

46.82

14

ML:3.6

Azarbaijan Sharghi Province, 23 km West of Ahar

2012/08/12

18:05:12

38.48

46.84

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 21 km West of Ahar

2012/08/12

17:38:14

38.48

46.75

36

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/12

17:20:41

34.78

48.52

18

ML:2.5

Hamedan Province, 2 km Hamedan

2012/08/12

16:21:31

38.40

46.76

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/12

16:11:04

38.43

46.85

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 21 km West of Ahar

2012/08/12

16:08:29

38.45

46.85

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 20 km West of Ahar

2012/08/12

15:35:28

38.46

46.79

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/12

15:18:27

38.45

46.71

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/12

14:45:33

38.45

46.72

14

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/12

14:25:43

38.52

46.83

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 22 km West of Ahar

2012/08/12

14:22:44

38.58

46.72

16

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km North-West of Ahar

2012/08/12

12:31:20

38.45

46.74

15

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/12

12:21:14

38.49

46.71

18

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/12

12:11:20

38.47

46.81

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km West of Ahar

2012/08/12

11:23:36

38.43

46.69

18

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/12

11:10:44

38.46

46.65

14

ML:4

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/12

10:47:49

38.48

46.81

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km West of Ahar

2012/08/12

10:40:37

38.48

46.76

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/12

10:33:57

38.44

46.74

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/12

09:22:14

38.45

46.81

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km West of Ahar

2012/08/12

09:12:03

38.47

46.71

17

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/12

09:10:39

38.42

46.73

14

ML:2.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/12

09:05:40

38.46

46.71

17

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/12

09:03:41

38.48

46.79

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/12

08:55:22

38.43

46.78

15

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/12

08:44:24

38.44

46.79

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/12

08:33:59

38.42

46.66

15

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/12

08:25:44

38.41

46.76

14

ML:2.6

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/12

08:21:25

38.46

46.72

14

ML:2.5

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/12

08:17:15

38.43

46.75

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/12

07:08:33

38.42

46.73

14

ML:3.3

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/12

06:54:43

38.47

46.77

15

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/12

06:39:29

38.45

46.74

14

ML:2.8

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/12

06:16:38

38.44

46.75

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/12

06:11:49

38.44

46.84

21

ML:3.9

Azarbaijan Sharghi Province, 22 km West of Ahar

2012/08/12

05:42:18

38.39

46.81

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/12

05:40:48

38.44

46.80

27

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/12

05:28:36

38.44

46.76

17

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/12

05:04:16

38.44

46.72

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/12

04:50:23

38.46

46.70

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/12

04:45:22

38.45

46.74

14

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 30 km West of Ahar

2012/08/11

04:28:12

38.45

46.68

6

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/11

03:30:16

38.46

46.72

22

ML:4

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/11

02:58:57

38.46

46.70

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 34 km West of Ahar

2012/08/11

02:54:02

38.46

46.72

17

ML:4.9

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/11

02:46:48

38.45

46.66

14

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/11

02:42:47

38.53

46.73

27

ML:2.9

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/11

02:34:32

38.52

46.65

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/11

02:26:24

38.40

46.65

14

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/11

01:36:35

38.47

46.85

28

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 20 km West of Ahar

2012/08/11

00:40:29

38.46

46.71

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/11

00:32:02

38.40

46.76

14

ML:3.6

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/11

00:22:45

38.48

46.78

15

ML:4.5

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/11

23:26:51

38.47

46.70

16

ML:3.9

Azarbaijan Sharghi Province, 33 km West of Ahar

2012/08/11

23:19:46

38.39

46.73

15

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/11

23:12:23

38.47

46.79

14

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/11

23:00:18

38.48

46.81

46

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 23 km West of Ahar

2012/08/11

22:43:03

38.47

46.66

18

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/11

22:28:33

38.48

46.79

18

ML:4.1

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/11

22:24:44

38.50

46.72

14

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 32 km West of Ahar

2012/08/11

21:57:12

32.20

59.84

46

ML:3.7

Khorasan(south) Province, 47 km South of Sarbisheh

2012/08/11

21:40:17

38.54

46.79

36

ML:3

Azarbaijan Sharghi Province, 26 km West of Ahar

2012/08/11

21:30:27

38.43

46.79

18

ML:3.1

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/11

21:04:33

38.46

46.67

18

ML:3.2

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/11

20:51:53

38.43

46.64

14

ML:3.9

Azarbaijan Sharghi Province, 39 km West of Ahar

2012/08/11

20:30:50

38.43

46.77

14

ML:3.9

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/11

20:13:20

38.48

46.72

28

ML:4.7

Azarbaijan Sharghi Province, 31 km West of Ahar

2012/08/11

19:51:14

38.49

46.76

14

ML:4.6

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km West of Ahar

2012/08/11

19:28:06

38.41

46.82

18

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 24 km West of Ahar

2012/08/11

19:23:37

38.45

46.86

17

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 19 km West of Ahar

2012/08/11

19:08:22

38.44

46.75

14

ML:3.9

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/11

19:03:53

38.47

46.79

14

ML:3.8

Azarbaijan Sharghi Province, 25 km West of Ahar

2012/08/11

18:55:15

38.45

46.67

17

ML:4.3

Azarbaijan Sharghi Province, 35 km West of Ahar

2012/08/11

18:21:10

38.41

46.78

22

ML:3.5

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/11

18:12:08

38.31

46.66

46

ML:3.7

Azarbaijan Sharghi Province, 40 km West of Haris

2012/08/11

18:02:14

38.47

46.78

14

ML:3.6

Azarbaijan Sharghi Province, 27 km West of Ahar

2012/08/11

17:59:22

38.42

46.76

14

ML:3.4

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/11

17:53:17

38.51

46.82

15

ML:3.6

Azarbaijan Sharghi Province, 23 km West of Ahar

2012/08/11

17:44:05

38.47

46.65

14

ML:4.5

Azarbaijan Sharghi Province, 37 km West of Ahar

2012/08/11

17:35:54

38.42

46.67

14

ML:3.9

Azarbaijan Sharghi Province, 36 km West of Ahar

2012/08/11

17:19:07

38.47

46.84

14

ML:4.7

Azarbaijan Sharghi Province, 21 km West of Ahar

2012/08/11

17:14:38

38.46

46.64

14

ML:4

Azarbaijan Sharghi Province, 38 km West of Ahar

2012/08/11

17:04:35

38.58

46.78

16

Mb:6.1

Azarbaijan Sharghi Province, 28 km North-West of Ahar

2012/08/11

17:00:12

38.46

46.75

15

ML:4.9

Azarbaijan Sharghi Province, 29 km West of Ahar

2012/08/11

16:53:16

38.55

46.87

15

Mb:6.1

Azarbaijan Sharghi Province, 20 km West of Ahar

 

  
; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱