هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

بارم بندی کتاب جغرافیای (1) و استان (استان شناسی) رشته ادبیات و علوم انسانی با ک

 

بارم بندی کتاب جغرافیای (1) و استان (استان شناسی) رشته ادبیات و علوم انسانی با کد 2/225

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

درس اول:جغرافیا ، علمی برای  زندگی

2

5/0

5/1

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

5/1

4

سوم

درس چهارم: بیابان ها

درس پنجم : انسان و بیابان

5/3

1

5/1

چهارم

درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها

درس هفتم: پراکندگی و انواع جنگل ها و …

5/3

1

5/1

پنجم

درس هشتم : آلودگی هوا

درس نهم : آلودگی دریاها ورودها

4

1

5/1


 

بارم بندی کتاب جغرافیای (1) و استان (استان شناسی) رشته ادبیات و علوم انسانی با کد 2/225

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

درس اول:جغرافیا ، علمی برای  زندگی

2

5/0

5/1

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

5/1

4

سوم

درس چهارم: بیابان ها

درس پنجم : انسان و بیابان

5/3

1

5/1

چهارم

درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها

درس هفتم: پراکندگی و انواع جنگل ها و …

5/3

1

5/1

پنجم

درس هشتم : آلودگی هوا

درس نهم : آلودگی دریاها ورودها

4

1

5/1

ششم

درس دهم :مخاطرات طبیعی

درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی

-

5/3

2

هفتم

درس دوازدهم:گردشگری چیست؟گردشگرکیست؟

درس سیزدهم:ایرانگردی

-

5/2

5/1

هشتم

درس چهاردهم : پراکندگی ورشد جمعیت

درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت ، …

-

5

3

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم:بهره برداری از منابع آب

-

3

2

دهم

درس هجدهم : جغرافیا، جغرافیدانان و…

-

1

5/1

جمع

20

20

20

یادآوری مهم:

1ـ تدریس جغرافیای استان(دراجرای آزمایشی،کتاب استان شناسی ) هماهنگ وهمراه با کتاب اصلی خواهد بود ودرصورت مغایرت سرفصل‌های کتاب اصلی و جغرافیای استان ها ( استان شناسی) ، ملاک تصمیم گیری با دبیران محترم است.

2ـ ارزش یابی کتاب جغرافیای (1)  15 نمره وکتاب جغرافیای استان (استان شناسی) 5 نمره می باشد.

3 ـ نمره مندرج درهرفصل به تفکیک کتاب جغرافیا واستان ( استان شناسی) است واستان هایی که فاقدآن فصول درکتاب استان می باشند باید نمرة مورد نظر را به فصل کتاب جغرافیای (1) اختصاص دهند.

      

 

بارم بندی کتاب جغرافیا (2) رشته ادبیات و علوم انسانی

 

فصول

دروس

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

فصل اول

درس اول - درس دوم

5/4

75/2

فصل دوم

درس سوم - درس چهارم

3

75/1

فصل سوم

درس پنجم - درس ششم

5/4

75/2

فصل چهارم

درس هفتم - درس هشتم

4

25/2

فصل پنجم

درس نهم - درس دهم

4

25/2

فصل ششم

دروس یازدهم ، دوازدهم ، سیزدهم

-

5/3

فصل هفتم

درس چهاردهم - درس پانزدهم

-

75/2

فصل هشتم

درس شانزدهم

-

2

جمع

20

20

تذکر: قسمت های« مطالعه های موردی»  و « بیشتر بدانیم » صرفاً برای مطالعه آزاد دانش آموزان می باشد و در هیچ یک  از ارزشیابی های  مستمر و  پایانی  منظور نمی گردد. بدین ترتیب متن تحت عنوان‌«معلم گرامی» در ابتدای کتاب ، اصلاح می گردد.

 

بارم بندی کتاب جغرافیای عمومی و استان (استان شناسی) - (غیراز رشتة  ادبیات و علوم انسانی)

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

درس اول:جغرافیا ، علمی برای  زندگی

2

5/0

5/1

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

5/1

4

سوم

درس چهارم: بیابان ها

درس پنجم : انسان و بیابان

5/3

1

5/1

چهارم

درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها

درس هفتم: پراکندگی و انواع جنگل ها و …

5/3

1

5/1

پنجم

درس هشتم : آلودگی هوا

درس نهم : آلودگی دریاها ورودها

4

1

5/1

ششم

درس دهم :مخاطرات طبیعی

درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی

-

5/3

5/2

هفتم

درس دوازدهم:گردشگری چیست؟گردشگرکیست؟

درس سیزدهم:ایرانگردی

-

3

2

هشتم

درس چهاردهم : پراکندگی ورشد جمعیت

درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت ، …

-

5/5

5/3

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم:بهره برداری از منابع آب

-

3

2

جمع

20

20

20

یادآوری مهم :

1ـ تدریس جغرافیای استان (دراجرای آزمایشی،کتاب استان شناسی )هماهنگ وهمراه با کتاب اصلی خواهد بودودرصورت مغایرت سرفصل های کتاب اصلی و جغرافیای استان ها ( استان شناسی) ، ملاک تصمیم گیری با دبیران محترم است.

2ـ ارزش یابی کتاب جغرافیای عمومی  15 نمره وکتاب جغرافیای استان (استان شناسی) 5 نمره می باشد.

3 ـ نمره مندرج درهر فصل به تفکیک کتاب جغرافیا واستان ( استان شناسی) است و استان هایی که فاقد آن فصول درکتاب استان می باشند باید  نمرة مورد نظر را به فصل کتاب جغرافیای عمومی اختصاص دهند.

 

  
; ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠