هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

بارم بندی کتاب های درسی تغییر یافته جغرافیا

دوره متوسطه

 

بارم بندی کتاب جغرافیای (1)و استان رشته ادبیات و علوم انسانی

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

اول

درس اول:جغرافیا،علمی برای زندگی

2

0/5

1/5

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

1/5

4

سوم

درس چهارم :بیابان ها

درس پنجم: انسان و بیابان

3/5

1

1/5

چهارم

درس ششم:اهمیت و نقش جنگل ها 

 درس هفتم :  پراکندگی و انواع جنگل هاو

3/5

1

1/5


پنجم

درس هشتم:آلودگی هوا 

درس نهم: آلودگی دریاها ورودها 

4

1

1/5

ششم

درس دهم : مخاطرات طبیعی چیست؟

درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی

-

3/5

2

هفتم

درس دوازدهم : گردشگری چیست ؟ گردشگر کیست ؟

درس سیزدهم : ایرانگردی

-

2/5

1/5

هشتم

درس چهاردهم : پراکندگی ورشد جمعیت

درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت

-

5

3

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم : بهره برداری از منابع آب 

-

3

2

دهم

درس هجدهم : جغرافیا، جغرافیدانان و

-

1

1/5

 

 

 

 

 

 

جمع

20

20

20

یادآوری مهم :
; جغرافیای استان تدریس همراه وهماهنگ با کتاب اصلی خواهد بود.

ارزش یابی کتاب جغرافیا ( 1 ) 15 نمره وکتاب استان 5 نمره می باشد.

3ـ نمره مندرج در هر فصل به تفکیک کتاب جغرافیای (1) و استان است و استان هایی که فاقد آن فصول در کتاب استان می با شد با ید نمرهمورد نظر را به فصل کتاب جغرافیای (1) اختصاص دهند.

 

 

 

 

 

بارم بندی کتاب جغرافیای عمومی واستان- (غیراز رشته ی ادبیات وعلوم انسانی)

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

اول

درس اول: جغرافیا،علمی برای زندگی

2

0/5

1/5

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

1/5

4

سوم

درس چهارم : بیابان ها

درس پنجم:انسان و بیابان

3/5

1

1/5

چهارم

درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراکندگی و انواع جنگل هاو … 

4

1

1/5

پنجم

درس هشتم:آلودگی هوا 

درس نهم:آلودگی دریاها ورودها

٣/۵

1

1/5

ششم

درس دهم :مخاطرات طبیعی چیست؟ 

درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی

-

3/5

2/5

هفتم

درس دوازدهم :گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟

 درس سیزدهم :ایرانگردی 

-

3

2

هشتم

درس چهاردهم : پراکندگی ورشد جمعیت

درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت ،

-

5/5

3/5

نهم

درس شانزدهم : آب ها 

 درس هفدهم :  بهربرداری از منابع آب

-

3

2

 

 

 

 

 

 

جمع

20

20

20

یادآوری مهم :

1ـ تدرس جغرافیای استان هماهنگ وهمراه با کتاب اصلی خواهد بود.

2ـ ارزش یابی کتاب جغرافیا 15 نمره وکتاب جغرافیای استان 5 نمره می باشد.

3ـ نمره مندرج در هر فصل به تفکیک کتاب جغرافیا واستان است و استان هایی که فاقد آن فصول درکتاب استان می باشد باید نمره مورد نظر را به فصل کتاب جغرافیای (1) اختصاص دهد

 

  
; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸