هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

منابع کارشناسی ارشد جغرافيا ۳

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

 

1-     معصومی اشکوری . سید حسن – اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای – مولف 76

2-     زمردیان محمد جعفر – اصول و مبانی عمران ناحیه ای – طلوع آزادی 64

3-     آسایش حسین – اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای –پیام نور 75

4-     آسایش حسین – اصول و روش های برنامه ریزی روستایی –پیام نور 74

5-     آسایش حسین – کارگاه برنامه ریزی روستایی – پیام نور 74

6-     آسایش حسین – برنامه ریزی روستایی در ایران – پیام نور 75

7-     مهندسین مشاور دی- اچ – وی  هلند- رهنمود هایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی – جهاد سازندگی

 

 

 

جغرافیای روستایی و کوچ

1-     مشیری . سید رحیم –جغرافیای کوچ نشینی ( مبانی و ایران –سمت 72

2-     امان الهی بهاروند. اسکندر- کوچ نشینی ایران – آگاه 60

3-     مشیری سید رحیم – جغرافیای کوچ نشینی ( مبانی و ایران) – پیام نور 71

4-     فشارکی پریدخت- جغرافیای روستایی ( عمومی)- دالنشگاه آزاد اسلامی 73

5-     مهدوی مسعود – مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران – سمت 77

6-     مهدوی مسعود – جغرافیای روستایی ایران – پیام نور 74

7-     سعیدی عباس- مبانی جغرافیای روستایی – سمت 77

8-     فرجی عبدالرضا – جغرافیای اقتصادی ایران ج1 کشاورزی پیام نور 74

 

 

جغرافیای شهری ( مبانی و ایران)

1-     شکوئی حسین – دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ج 1 سمت 73

2-     فرید یداله – جغرافیا و شهر نشینی – دانشگاه تبریز- 68

3-     نظریان اصغر – جغرافیای شهری ایران – پیام نور 72

4-     رضوانی  علی اصغر – روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران – پیام نور 74

5-     شکوئی حسین – جغرافیای شهری  -پیام نور 75

 

 

برنامه ریزی شهری ( مبانی و ایران

1-     زیاری  کرامت اله – برنامه ریزی شهر های جدید – سمت 78

2-     شیعه  اسماعیل – مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- دانشگاه علم و صنعت – 76

3-     مشهدی زاده  ناصر – تحلیلی از ويژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – دانشگاه علم و صنعت 73

4-     مجتهد زاده  غلامحسین  برنامه ریزی شهری در ایران – پیام نور 77

5-     میر اسکار جی کی- در آمدی برمبانی برنامه ریزی شهری – ترجمه سلیمانی محمد و دیگران  - جهاد دانشگاهی تربیت معلم – 76

6-     رهنمایی محمد تقی – مجموعه مباحث و روشه ای شهر سازی – 2 –جغرافیا- وزارت مسکن و شهرسازی 69

 

 

 

 

منابع آب و خاک

1-     کردوانی  پرویز- منابع و مسایل آب در ایران- ج 1 دانشگاه تهران

2-     کردوانی  پرویز – منابع و مسایل آب  در ایران .ج 2 ( آبهای شور) –قومس 69

3-     کردوانی  پرویز – مناطق خشک –ج 1  دانشگاه تهران 69

4-     کردوانی  پرویز – جغرافیای خاک ها – دانشگاه تهران 68

5-     کردوانی  پرویز – جغرافیای خاک ها- پیام نور 72

6-     صداقت محمود- منابع و مسایل آب – پیام نور 74

7-     علیزاده  امین – اصول هیدرولوژی کاربردی – آستان قدس رضوی 68

8-     مهدوی  مسعود – هیدرولوژی آبهای سطحی ایران – سمت 73

9-     رامشت  محمد حسن – جغرافیای خاک ها – دانشگاه اصفهان  72

10- بای بوردی  محمد – خاک . تشکیل و طبقه بندی – دانشگاه تهران

 

 ممکن است اين مجموعه خالی از نقص نباشد .دوستانی که منابع ديگری نيز سراغ دارند می توانند نگارنده را مطلع فرموده تا تکميل نمايم .

با آرزوی توفيق برای همه دانشجويان جغرافيا و جغرافيدانان دانش جو

  
; ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥