هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ميزان جمعيت جوان در جهان تا سال ۲۰۲۵ميلادي كاهش مي يابد

ميزان جمعيت جوان ۱۰تا ۲۴ساله در جهان از ۲۷درصد در سال ۲۰۰۶ميلادي به ۲۳درصد در سال ۲۰۲۵ميلادي، كاهش خواهد يافت.


بر اساس گزارش سايت اينترنتي 'دفتر مرجع جمعيت'، درصد جمعيت جوان در سال ۲۰۰۶ميلادي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ترتيب ۱۹و ۲۹ درصد است كه تا سال ۲۰۲۵ميلادي به تريتب به ۱۷و ۲۵درصد، تقليل مي يابد.

نتايج اين گزارش نشان مي دهد كه تعداد جمعيت سنين جوان در كشورهاي توسعه يافته در مدت يادشده از ۲۳۶به ۲۰۷ميليون نفر مي رسد ، در حاليكه در همين مدت در كشورهاي در حال توسعه از يك ميلياردو ۵۳۷ميليون نفر به يك ميليارد و ۶۳۸ميليون نفر افزايش مي يابد.

افزايش جمعيت جوان در كشورهاي در حال توسعه به سبب رشد فزاينده جمعيت در اغلب اين كشورها است ، اما اين افزايش به معناي جوانتر شدن جمعيت كشور -هاي يادشده نيست.

رشد جمعيت در برخي از كشورهاي در حال توسعه بر خلاف كشورهاي توسعه يافته كه با كاهش جمعيت مواجه هستند ، رشد فزاينده اي را در سالهاي آينده همانند سالهاي گذشته تجربه خواهند كرد.

طبق اين گزارش : جمعيت جوان در ايران در سال ۲۰۰۶ميلادي برابر با ۳۶ درصد پيش بيني شده است كه تا سال ۲۰۲۵ميلادي به ۲۳درصد ، كاهش مي يابد.

پيش بيني مي شود تعداد جمعيت جوان در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دوره مورد بررسي از ۲۵ميليون و ۳۰۰هزار نفر به ۲۰ ميليون و ۳۰۰هزار نفر تقليل يابد.


---> ايرنا.جمعيت جوان.جهان.

منبع: ايرنا

  
; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥