هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

نقشه خوانی-شيب و اندازه گيری آن

شیب و ا نواع آن:

دامنه ها در جغرافیا از اهمیت بسیاری برخوردارند. سطحی که بین خط الراس و خط القعر قرار دارد ، دامنه می نامند. دامنه ، مادر عوارض زمین است. بر روی دامنه؛ انواع شیب ها را می توان دید. با اندکی تمرین می توان انواع شیب را روی نقشه های توپوگرافی تشخیص داد.

چنانچه فاصله منحنی های میزان بدون هیچ تغییری به صورت مساوی تا انتهای نقطه ارتفاعی امتداد داشته باشد؛ شکل شیب  ساده را نشان می دهد.

در صورتی که در قسمت بالای دامنه  فاصله منحنی میزان ها زیاد باشد و هر چه به سمت پایین دست برویم فاصله منحنی ها کمتر وکمتر بشوند. با شیب محدب یا کوژ مواجه هستیم.

اگر فاصله منحنی های میزان در بالای دامنه به هم نزدیک باشند و هر چه به سمت پایین برویم فاصله آنها بیشتر شود . شیب عارضه مقعر یا کاو خواهد بود.

گاهی در یک دامنه منحنی های میزان به هم نزدیک و دور می شوند. در این صورت در طبیعت شاهد دامنه ای مرکب خواهیم بود که هم شیب محدب وهم شیب مقعر دارد.

چنانچه مهارت خود را در زمینه خواندن نقشه ها در مورد شیب ها افزایش دهید ؛ قادر خواهید بود در روی نقشه انواع پرتگاهها  نظیر پرتگاه صخره ای ، پرتگاه گسلی ، پرتگاه ساحلی و پرتگاه رودخانه ای را تشخیص دهید.

اندازه گیری شیب دامنه:

زاویه بین هر نقطه بر روی دامنه را با تصویر همان نقطه در سطح افق ؛ اندازه شیب می گویند.برای اندازه گیری شیب هر نقطه بر روی نقشه های توپوگرافی ، می بایست ارتفاع دقیق نقطه مورد نظر را از روشهایی که قبلا آموختید بدست آورید.فاصله افقی بین آن نقطه و نقطه پایین شیب را نیز با استفاده از مقیاس مشخص می کنیم. در این صورت اندازه دو ضلع از یک زاویه قائم الزاویه را بدست آورده ایم. بر اساس یک رابطه مثلثاتی ، اندازه یک زاویه برابر است با اندازه ضلع مقابل به ضلع مجاور آن زاویه . آنچه بدست می آید شیب نسبی دامنه مورد نظر است که برای تبدیل آن به درجه دو راه وجود دارد .

 1-  در جداول مثلثاتی معادل تانژانت بدست آمده عدد درجه زاویه مورد نظر را قرائت کنیم                                                                                                               

     2-کافی است عدد بدست آمده را در عدد 3/57 ضرب کنیم ( شیب نسبی 1:57،3 مساوی یک درجه است) این روش تا زاویه شیب کمتر از 7 درجه قابل استفاده است.

اگر مقدار بدست آمده را در عدد 100 ضرب کنیم در صد شیب بدست خواهد آمد .

 رابطه تعیین شیب عبارتست از:togα= H/L                                       

که در این مدل

  α = زاویه شیب      

 = ارتفاع نقطه بالای دامنه           H

= فاصله افقیL

 

  
; ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳