هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

چگونه فاصله و ارتفاع را اندازه بگيريم؟

 

چگونه فاصله ها را روی نقشه تعیین می کنند؟

برای اندازه گیری فاصله ها یر روی نقشه ای که مقیاس آن مشخص باشد ، از این وسایل استفاده می کنند.:

از خط کش ساده معمولی برای اندازه گیری فواصل مستقیم. 1-

از خط کش کبری برای اندازه گیری خطوط منحنی 2-

از نخ برای اندازه گیری فواصل پر پیچ وخم. 3-

 4-از پرگار برای اندازه گیری های متعدد فواصل نزدیک و مقایسه آنها باهم.

از دستگاه کورویمتر 5-

 

اندازه گیری ارتفاع :

اندازه گیری ارتفاع هر نقطه بر روی نقشه توپوگرافی  چنانچه بر روی منحنی میزان قرار گرفته باشد بر اساس قرائت عدد ارتفاعی همان منحنی میزان خواهد بود.اما چنانچه نقطه مورد نظر در بین دو منحنی واقع باشد از این مدل ریاضی استفاده می کنیم:

H= e.d/D  

 که در آن

ارتفاع نقطه مورد نظر از منحنی میزان پایین به متر =H

فاصله منحنی تراز که در زیر نقشه نوشته شده است به متر  = e 

d  =  فاصله نقطه از منحنی زیرین که در روی نقشه اندازه می گیریم به میلی متر

D  =   فاصله دو منحنی مجاور نقطه مورد نظر به میلی متر.

 برای این کار بهتر است باخطی این دو منحنی را به هم وصل به طوری که از نقطه مورد نظر شما بگذرد.

برای تعیین عدد مربوط به ارتفاع این نقطه، باید مقدار بدست آمده را به ارتفاع منحنی پایینی اضافه کنید.

   ارتفاع نقطه مورد نظر= +  h ارتفاع منحنی پایینی        

 

  
; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳