هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

الگوی تدريس آقای عباس ممقانی از آذربايجان شرقی۱

بنام خدا

طرح درس روزانه درس جغرافياي پيش دانشگاهي

 

عنوان درس : سنجش ازدور(ماهواره هاي سنجش ازدور)

كتاب جغرافياي پيش دانشگاهي رشته ادبيات وعلوم انساني

ازصفحات :  82 - 86                 مدت : يك جلسه آموزشي            تعداددانش آموزان : 18 نفر         

  منطقه بناب - دبيرستان  دخترانه نمونه شهيدچمران                        دبير: عباس ممقاني بنابي

 

مفاهيم :

سنجش ازدور(remote sensing) ، ماهواره هاي سنجش ازدور(remote sensing satellite) تصاويرماهواره اي (Satellite images) ،  ماهواره اسپات (Spot satellite) ، ماهواره لندست (Landsat satellite) ،ماهواره نوآ ( Noaa satellite)

 

هدف هاي يادگيري :

-         مقايسه تفاوت عملكرد ماهواره هاي سنجش ازدوروماهواره هاي مخابراتي .

-         تشريح فعاليت هاي انواع ماهوراه هاي سنجش ازدور.

-         مقايسه پهنه بندي هاي مختلف درتصاويرماهواره اي گوناگون .

- توصيف پديده هاي مختلف ازروي تصاويرماهواره اي .

- مقايسه تصاويرماهواره اي محل زندگي خودرادرزمان هاي مختلف .

- توانايي تشخيص تغييرات ناحيه محل زندگي خودبامقايسه تصاويرماهواره اي سالهاي 1989و1998ماهواره لندست

- پيش بيني وضعيت هواي روزازطريق تصاويرماهواره اي هواشناسي .

 

امكانات ICT

-         رايانه باامكانات دسترسي به اينترنت

-         دستگاه ويدئوپروژكتور

- نرم افزارهاي سنجش ازدور(مركزسنجش ازدورايران ) ، تصاويرماهواره اي شهرهاي بزرگدنياوتصاويرماهواره اي ناحيه مراغه وبناب درسال هاي 1989و1998

-         نقشه استان آذربايجان شرقي

-         نرم افزارهاوبرنامه هاي زير:

powerpoint2003,xing, ACD

 

 

مهارت هاي موردنياز:

-         توانايي استفاده ازاينترنت براي جست وجوودريافت اطلاعات

-         توانايي استفاده ازنرم افزارهاي موردنظر

-  توانايي كاربا powerpoint2003

 

 

 

 

فعاليت :                            

-  احوال پرسي وحضوروغياب-  پخش فيلم چنددقيقه اي باموضوع حركت ماهواره ها براي ايجادانگيزه

10دقيقه

هدايت دانش آموزان براي طرح سوال ازطريق فبلم پخش شده وارشيابي تشخيصي

                                                                                                     

 

 

60دقيقه


دانش آموزان درگرو ه هاي 2 نفري ازطريق هركدام از سايت هاي زيرونرم افزارسنجش ازدوركه دراختيارشان قرارداده شده درمورد ، ماهواره اسپات (Spot satellite) ، ماهواره لندست (Landsat satellite) ، ماهواره نوآ ( Noaa  sateillite) مطالب خودراجمع آوري كرده وبه نام گروه خوددرپوشه اي ذخيره كند.

 

          پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشورhttp://www.ngdir.com/  

         آموزش جغرافيا درايران chubineh.persianblog.ir/ http://www.

          سازمان فضايي ايران (مركزسنجش ازدورايران) http://www.isa.ir

        

-         ارائه مطالب جمع آوري شده توسط گروه ها وتبادل نظرات توسط گروهها وجمع بندي آنها

-از دانش آموزان مي خواهيم باتوجه به تصاويرماهواره اي نرم افزارهاي سنجش ازدوروتصاويرماهواره اي شهرهاي بزرگ كه دراختيارشان است به مقايسه تصاويرگوناگون بپردازند.

- دبيرسعي مي كندبحث وگفتگورابه سمت تشخيص تفاوت پهنه بندي تصاويرازنظرطول وعرض هدايت كند.

 

- نمايش يك تصويرماهواره اي ازمنطقه مراغه وبناب براي كلاس توسطدبيروتوزيع نقشه استان آذربايجان شرقي به دانش آموزان

-         ازگروه هاي دانش آموزان مي خواهيم  باتوجه به تصويرماهواره اي مذكورونقشه اي كه دراختيارشان است به توصيف پديده هاوتشخيص آنهابپردازند.

-         نمايش دوتصويرماهواره اي توسطدبير از منطقه مراغه وبناب (بهتراست از محل زندگي خوددانش آموزان باشد)  كه در سال هاي 1989و1998 تصويربرداري شده است .

-         ازادانش آموزان مي خواهيم دوتصويررامقايسه كنندوسعي كنندتغييرات انجام شده درمنطقه راتشخيص دهند.

-         جمع بندي نظرات واشاره به تغييراتي مثل احداث سدعلويان درمنطقه كه درتصويرماهواره اي سال1998مشخص است ولي درتصوير1989 وجودنداردو ...

 

- ازدانش آموزان مي خواهيم باتوجه بة آدرس زيربامراجعه با اين سايت يك تصويرماهواره اي ازهواي روزكشورمان رادريافت كرده وبه تشريح هواي آن ساعت وپيش بيني هواي چندساعت بعد بپردازند.

 

دبيردرمراحل مختلف به ارزيابي ازفعاليت هاي دانش آموزان ازقبيل جمع آوري اطلاعات ، درج مطالب ، تجزيه وتحليل داده ها،ارائه آنهاو مي پردازدوآنهارادرچك ليست ارزشيابي خوددرج           مي كندوسعي دارددرمراحل مختلف گروههاوافرادموفق راتشويق نمايد.

 


 

 
جمع بندي وارزشيابي پاياني

ازدانش آموزان مي خواهيم كارهاي خودرامرتب نموده وبااستفاده ازبرنامه

powerpoint مطالب راجمع بندي كرده وارائه كنند.

15دقيقه

دبيرسعي ميكندتاازمطالب ارائه شده توسط گروههابه ارزشيابي پاياني ازدانش آموزان بپردازدودوسوال كتبي رابه دانش آموزان مي دهدتابه صورت انفرادي جواب بدهند.

 

 


 

1-   تفاوت ماهواره هاي سنجش ازدورومخابراتي راتوضيح دهيد؟ 2نمره

 

2- فعاليت يكي ازماهواره هاي سنجش ازدورراتشريح كنيد؟       2 نمره

 


 

فعاليت هاي پس ازتدريس وتكميلي :

- براي جلسه بعدباراهنمايي دانش آموزان ازآنها مي خواهيم ضمن انجام فعاليت هاي كتاب كنندواطلاعاتي رادرموردماهواره هاي ديگرسنجش ازدورجمع آوري كرده وروي يك ديسكت به كلاس بياورند.

 

- يك تصويرماهواره اي ازمنطقه آب وهايي خشك ويك تصويرازشرايط آب وهايي مرطوب  ازطريق آدرس اينترنتي زيرhttp://www.usgs.gov/ 

 http://www.nasa.gov/ دريافت كرده وبه مقايسه انهاپرداخته

 ونتايج راروي يك ديسكت به كلاس بياوريد

 

5دقيقه

 

ايجاديك سوال درذهن دانش آموزان وايجادانگيزه براي جلسه آموزشي بعد

 

فوايداستفاده ازICT

-         استفاده ازجذابيت فناوري براي ايجادانگيزه .

-         تقويت مشاركت وكارگروهي .

- توانايي برقراري ارتباط باموسسات داخلي وبين المللي .

-         امكان دسترسي آسان ، انتخاب وتفسيراطلاعات .

-         ايجادفضاي غيررسمي درآموزش

-         به كارگيري دانش توليدشده درموقعيت واقعي .

-         تقويت توانايي دانش آموزدركاربانرم افزارهاي تخصصي .

- برقراري ارتباط بادانش آموزان .

 

  
; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤