هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

نگرش سيستمی۴

برخي از اصطلاحات تفكر سيستمي:

1-    پس خورندگي : اين حالتي است بين دوسيستم كه بر يكديگر تاثير مي گذارد و متقابلا تاثير مي پذيرد. به عبارت ديگر  اگر در يك سيستم متشكل از علت و معلول ، معلول به نوبه خود روي علت اثر بگذارد ، حلقه پس خورندگي تشكيل مي شود.

پس خورندگي مثبت اصول علت را تقويت مي كند و پس خورندگي منفي اصول علت را تضعيف مي نمايد و از طريق اين تضعيف سبب تضعيف خود مي گردد. پس خورندگي در سيستمهاي باز از عوامل مهم تبادل اطلاعات و كنترل سيستم است. با اين تعريف معين مي گردد كه پس خورندگي مثبت به دو دليل براي هر سيستم باز خطرناك است.

اولا ممكن است با تقويت ، سبب تشديد معلول گردد كه با دور پس خورندگي  ، اين عمل چنان شدت يابد كه موجب انهدام كامل سيستم شود.

ثانيا  به عكس حالت قبلي ممكن است با تمايل به سمت صفر يعني عدم تقويت علت و در نتيجه تقويت معلول ، موجبات مرگ سيستم را فراهم آورد.و به همين دليل است كه پس خورندگي منفي به دليل هشدار هاي كنترلي كه به سيستم مي دهد ، مجموعه را از نامطلوب بودن شرايط  آگاه نموده ، آن را وادار به اصلاح شرايط مي نمايد. در واقع مي توان پس خورندگي منفي را ضامن بقاي سيستم باز به حساب آورد.

 

۲- تعادل گرايی:

با توجه به اشارات فوق ؛ به عبارت ساده تعادل گرايی نوعی حفظ حالت است.در حالی که در ارگانيسمهای زنده وضعيتی نسبتا پيچيده تر دارد که تحت عنوان پس خورندگی و کنترل  به آن اشاره شد.يکی از اقدامات اساسی در جهت تعريف دقيق تر مفهوم تعادل گراييو بقا توسط راس اشبی که از جمله متفکرين سيستمی می باشد ؛ انجام گرفته است.اشبی برای اين منظور کمياتی را بنام متغيرهای ضروری معرفی می کند که مبين حالت و هويت يک سيستم بخصوص می باشد.متغير های ضروری يک موجود زنده در محدوده ای خاص تغيير می کنند.مرگ موجودات زنده زمانی فرامی رسد که اين متغيير ها از محدوده حياتی مربوط به آن موجودات خارج شوند.بر اين اساس تعادل گرايی يک سيستم عبارت است از کوشش سيستم در نگاه داشتن نوسانات متغير های ضروری مربوط به آن سيستم در حوزه تعيين شده می باشد.

بقای يک سيستم تا هنگامی تامين است که متغير های ضروری مربوط در محدوده حياتی آن عمل کنند. نقش عمده مکانيسمهای پس خوراننده و کنترل در انواع سيستمها ؛ آگاهی از چگونگی تغييرات اين پارامترهای صوری و کنترل سيستم در جهت حفظ اين کميات در محدوده مربوطه می باشد.

ادامه دارد

  
; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳