هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

نگرش سيستمی ۳

از نظر رفتار نيز مي توان سيستمها را به چند دسته تقسيم نمود:

1-    سيستمهاي حافظ حالت ؛كه در مقابل يك نوع تغيير ، يك نوع واكنش خاص بروز مي دهند اما از درك علت آن عاجزند مانند قطب نما كه با تغيير جهت ، عقربه آن عكس العمل نشان مي دهد.

2-    سيستمهاي هدف جو  ؛كه گامي جلوتر از نوع اول هستند .به چند عامل متغير مي توانند پاسخ دهند كه اين امر ناشي از وجود حافظه در سيستم است و بهترين پاسخ را مي يابد مانند ماشين حساب

3-    سيستمهاي چند هدفي ؛ مرحله اي كامل تر از سيستم هدف جو است . در صورتي كه برايش برنامه صحيحي فراهم شده باشد مي تواند از ميان هدفهاي متعدد آن را كه منطقي تر است بيابد  اما اين جستجو به ميل خود سيستم نيست بلكه به ميل و بر اساس منطق برنامه ريز اوست.مانند رايانه

4-    سيستم آرمانمند؛ سيستمي است كه قابليت انطباق بسيار دقيق و سريع نسبت به متغير هاي محيطي دارد مانند انسان

خصوصيات سيستمها:

                        الف )- سيستمهاي بسته : به موجب اصل دوم ترموديناميك يك سيستم بسته چنانچه به حال خود رها شود سرانجام به سوي بي نظمي ؛ اغتشاش و تعادل ايستا سوق خواهد كرد. اين خاصيت را " آنتروپي" مي نامند. آنتروپي را مي توان همان عاملي دانست كه در چرخه هر يك از عناصر حياتي يك اكوسيستم در تبديل يك ماده به انرژي؛ حذف مقادير درصدي از آن ماده كه به هدر مي رود؛ دانست و سبب به هم خوردن تعادل سيستم شده و در نتيجه سيستم محكوم به نابودي مي گردد.

ب )- سيستمهاي باز : تعادل سيستمهاي مادي باز از جهات اساسي با تعادل سيستمهاي مادي بسته تفاوت دارد.تعادل سيستمهاي باز بر خلاف سيستمهاي بسته تعادل ديناميك است.يعني حالتي وابسته به زمان است. رفتار سيستمهاي مادي باز و حالت تعادل ديناميكي سيستمهاي باز ، نياز به صرف انرژي دارد. در سيستمهاي مادي باز ، امكان تبادل ماده و انرژي با محيط خارج وجود دارد و سيستم باز مي تواند اين انرژي را از محيط اطراف خويش تامين كند..... و در اين صورت با كاهش احتمالات و افزايش  آنتروپي همراه نيست. يك سيستم باز به وسيله تعامل با محيط خارج قادر است كه از افزايش آنتروپي جلوگيري نمايد. و اين ارتباط ، درجه بي نظمي در يك سيستم باز را الزاما افزايش نمي دهد برعكس سيستمهاي باز از طريق ارتباط با محيط خارج مي توانند از سوق يافتن به بي نظمي عمومي خود كه تقدير سيستمهاي بسته است جلوگيري كرده حتي بر درجه نظام خويش بيفزايند.

آنچه اشاره شد را مي بايست با علم به اين موضوع به عنوان كليد راهنما همواره مد نظر داشت كه يك سيستم با حداكثر آنتروپي و حداقل نظام را مي توان با تغذيه اطلاعات به سوي يك سيستم منظم با آنتروپي كمتر سوق داد و با اين عمل در جهت مخالف با روند پيش بيني شده توسط اصل دوم ترموديناميك كلاسيك گام برداشت.اين مطلب ناشي از علم جديد سيبرنتيك است.

  
; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳