هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

دلايل اهميت خليج فارس ۳

دلايل ايرانى بودن جزاير

 ۱ـ نقشه هاى بسيار زيادى از زمان يونان باستان (پيش از ميلاد مسيح) تا سده هاى اخير متعلق به كشورهايى نظير: انگلستان، فرانسه و روسيه وجود دارند كه ايرانى بودن جزاير را ثابت مى كنند. الف) نقشه هاى رسمى ـ نقشه خليج فارس Carte du Golphe persique : در سال ۱۷۶۴ از سوى وزارت خارجه فرانسه تهيه شده ، رنگى ، جزاير به رنگ سرزمينهاى ايران است. ـ نقشه خليج فارس The Gulf of persia: در سال ۱۸۲۹ توسط كاپيتان بروكس C.B.Brucksبه دستور كمپانى هندشرقى تهيه شده ، جزاير به رنگ سرزمينهاى ايران است و در يادداشت همراه نقشه نيز نام جزاير جزو نواحى تحت تملك ايران آورده شده است. ـ نقشه امپراتورى ايران The Persia Empire : در سال ۱۸۱۳ توسط جان مكدونالد كاينر مشاور سياسى سرجان مالكوم در مأموريت به ايران تهيه شده، سياه وسفيد است ، درسال ۱۸۳۲ توسط اروسميت به صورت رنگى چاپ شد ودر آن ، سرزمين ايران وجزاير از يك رنگ هستند. ـ نقشه آسياى مركزى شامل كابل، ايران، رود ايندوس وكشورهاى واقع در شرق آن Center Asia Comprising Cabool. Persia , The River Indus and Countries Eastward of it در سال۱۸۳۴ توسط سرگرد الكساندر برنز براساس «نقشه هاى معتبر Authentic Maps اروسميت تهيه شده ، رنگى وجزاير در آن به رنگ سرزمينهاى ايران است. ـ نقشه حدود فعاليت قبيله هاى ساحل مرواريد Limits of the activities of the tribes of Pearl Coast: در سال ۱۸۳۵ توسط كاپيتان هنل تهيه شده ، جزاير را در بخش ايرانى خط تقسيم كننده خليج فارس نشان مى دهد. ـ نقشه خليج فارس The persian Gulf : در سال ۱۸۸۶ از سوى بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شد. نسخه اى ازاين نقشه درسال ۱۸۸۸ به دستور لرد ساليسبورى وزير خارجه بريتانيا، تقديم ناصرالدين شاه قاجار شد. هنگامى كه وزيرمختار بريتانيا درتهران، سردروموندولف از تقديم آن به حضور شاه ايران ابراز تأسف كرد، چون در آن متصرفات ايران در خليج فارس نشان داده شده بود كه شامل جزاير سه گانه بود، لرد ساليسبورى يادآور شد: «دقت كنيد كه درآينده هيچ نقشه اى اهدا نگردد». با اين وجود، نقشه مزبور يكبار ديگر در سال ۱۸۹۱ به چاپ رسيد وبازهم جزاير درآن به رنگ سرزمين ايران نمايش داده شده بود. نقشه رسمى ايران Official Map of Persia( در ۶ صفحه): در سال ۱۸۹۷ در بخش نقشه بردارى سيملا، اداره مكان نگارى وزارت خارجه حكومت هند، تهيه شده وجزاير تنب وابوموسى در آن به رنگ سرزمين ايران نمايش داده شده اند. نقشه ايران ، افغانستان وپاكستان غربىMap of Iran, Afganistan and West Pakistan در اطلس جهان World Atlas : ورقه هاى شماره ۱۴۴ ـ ۱۴۳ ، تهيه شده در سال ۱۹۶۷ تحت نظارت شوراى وزيران اتحاديه جماهير سوسياليستى شوروى به مناسبت پنجاهمين سالگرد انقلاب اكتبر ، كه در آن نام ايران زير نام جزاير تنب و ابوموسى و ساير جزاير ايرانى خليج فارس آورده شده است. ب ) نقشه هاى نيمه رسمى ـ نقشه امپراتورى ايران A Map of the Empire of Persia : در سال ۱۷۷۰ توسط آقاى دانويل براى دولت بريتانيا تهيه شده و جزايردر آن به رنگ ايران هستند. ـ نقشه جديد امپراتورى ايران A New Map of the Empire of Persia: در سال ۱۷۹۴ توسط دانويل تهيه شده و در آن نيز جزاير به رنگ بقيه سرزمين هاى ايران است. ـ نقشه ايران وكابل Map of Persia and cabul در سال ۱۸۳۷: توسط اروسميت در لندن تهيه شده و سه جزيره به رنگ ايران است. ـ نقشه ايران ، افغانستان و بلوچستان Persia, Afghanistan and Baluchistan : در سال ۱۸۹۱ توسط انجمن سلطنتى جغرافيايى تحت نظارت لرد كرزن تهيه شده وبه كتاب وى «ايران و قضيه ايران » چاپ سال ۱۸۹۲ نيز پيوست شده ودر آنها جزاير به رنگ ايران است. پ) نقشه هاى غيررسمى ـ نقشه ايران The Map of persia : در سال ۱۸۱۸ درانگلستان براى اطلس بزرگ جديد تامسون Thomson New Grand Atlas تهيه شده است. ـ نقشه ايران Map of Persia : در سال ۱۸۲۸ در لندن توسط سيدنى هال تهيه شده است. ـ نقشه ايران وبخشى از امپراتورى عثمانى Persia and Part of Ottoman Empire : در سال ۱۸۳۱ توسط جى لانگ تهيه شده واز سوى انجمن گسترش آموزش مفيد Society of Expanding Useful Education در انگلستان چاپ شده است. ـ نقشه ايران Map of Persia : در سال ۱۸۴۰ براى اطلس بلاك Black Atlas در لندن چاپ شده است . ـ نقشه ايران و كابل Map of persia a Cabul : در سال ۱۸۴۴ توسط جانستون براى اطلس نشنال National Atlas در انگلستان چاپ شده است. ـ نقشه ايران :Map of Persia در سال ۱۸۵۱ توسط راپكين براى اطلس جان تاليس John Tallis Atlas تهيه شده است. ـ نقشه ايران وافغانستان :Persia and Afghanistan در سال ۱۸۵۴ توسط بلاك براى دانشگاه ادينبورگ تهيه شده است. ـ نقشه ايران و افغانستان Persia and of Afghanistan: در سال۱۸۶۰ براى اطلس جنرال General Atlas كيت جانستون تهيه شده است. ـ نقشه ايران ، افغانستان و بلوچستان Map of Persia Afghanistan Baluchistan : در اطلس نوين جهان Modern Atlas of the World كه در سال ۱۹۰۹ در مؤسسه هاموند چاپ شده است. ـ نقشه ايران The Map of Iran : در اطلس بين المللى جهان Cosmopolitan World Atlas Centennial Ed : 1856-1956 در سال ۱۹۵۶ توسط مؤسسه مك نالى تهيه شده است.

 ۲ ـ در كتابهاى خطى «مغاص اللثالى » و «متارالليالى» تأليف محمدعلى سديدالسلطنه كبابى بندرعباسى رونوشت سندى به خط عربى وجود دارد كه پدران وبزرگان حكام كنونى رأس الخيمه وشارجه به اتفاق عده ديگرى از ساكنان جزاير تنب، ابوموسى و سيرى، حقانيت ايران را در مالكيت جزايرتأييد كرده و صريحاً اعلام داشته اندكه برخى سالها براى تعليف احشام خود اين جزاير يا برخى از آنها را براى علفچراى احشام خود از حاكم ايرانى بندرلنگه اجاره مى كرده اند.

 ۳ ـ اعتراض مداوم ايران به اشغال جزاير توسط بريتانيا از ۱۹۰۳ به بعد ۴ ـ در ۱۳۷۳.1.20 يك كارشناس حقوق بين الملل كشور فرانسه ضمن بى اساس و موهوم خواندن ادعاى امارات در باره اين سه جزيره اظهار داشت كه از وزارت امور خارجه انگلستان ۵۰۰سند مبنى بر تعلق جزاير سه گانه به ايران به دست آورده است.

  
; ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳